None

תוכן חדש בעשר אצבעות: מעבדת ישר המספרים

קפצו למעבדה החדשה הזו עם תלמידכם כדי ללמוד עד כמה בעל ערך ישר המספרים!

מיומנויות: פעולות חשבון, ישר המספרים

עמדו ישר כדי לנסות את המעבדה היום!

 

יעדי למידה

המחשה ויזואלית של מספרים (מספרים שלמים, שברים,שברים עשרונים ומספרים שליליים) על ישר המספרים. שימוש בישר המספרים כדי לייצג את ארבע פעולות החשבון.

 

רקע מתמטי

ישר המספרים הוא מודל ויזואלי של מערכת המספרים האמיתיים. הוא מייצג מספרים כנקודות על קו. מתאים לשימוש נרחב בכיתות הנמוכות כדי להמחיש מספרים שלמים ואת סדרם, וניתן להשתמש בו גם כדי להמחיש את פעולות החיבור והחיסור. מאוחר יותר בכיתות הגבוהות משמש להמחשה של ספירת דילוגים, כהכנה לכפל, ולהמחשה של שברים על ידי חלוקת מרווח היחידות לחלקים שווים. בשלבים מתקדמים יותר ישר המספרים משמש גם להדגמת מספרים שליליים. כאשר משתמשים בישר המספרים כמודל למערכת המספרים, ליחסי "גדול מ-" ו"פחות מ "יש ייצוג גיאומטרי כ- "ימינה מ" או "שמאלה מ". ההפרשים בין מספרים מומרים באופן טבעי למרחקים בין נקודות, וכך ניתן להכין את התלמידים למתמטיקה מורכבת יותר בכיתות הגבוהות.

שימו לב

האפשרויות המרכזיות של המעבדה הזו כוללים:

  • גמישות רבה לשימושים היכולים להתאים לשכבות שונות, כולל מבוא למספרים שלמים, חיבור, חיבור עם מחובר לא ידוע, חיסור, כפל כחיבור חוזר, סדרות מספרים ועוד

  • חיצים שקופים חלקית, המאפשרים הצבה עליהם, למשל, כדי להדגים פעולות מורכבות

  • חיצים שניתן לשכפל, למשל, כדי להמחיש ספירת דילוגים

  • גלילה ללא הגבלה לאורך קו המספרים כדי לעזור לילדים לחוש את אינסוף מערכת המספרים.
  • יתווסף בקרוב: אפשרות שמירה וטעינה, כך שהמורים יוכלו להשתמש במעבדה כדי להכין אמצעי המחשה מוכנים מראש להקנייה בכיתה.

 

עמדו ישר כדי לנסות את המעבדה היום!