None

פעילות חדשה בעשר אצבעות: סימטריה סיבובית

סימטריה סיבובית מעולם לא הייתה מהנה יותר!

הבנה עמוקה של מושג גיאומטרי באמצעות יצירת מנדלות

מיומנות: גיאומטריה

לחץ כאן כדי להפגין יצירתיות עם סימטריה סיבובית!

 

יעדי למידה

צביעת צורה כך שתהיה לה סימטריה סיבובית.

רקע מתמטי
הסטנדרט בגיאומטריה כולל למידה על שלושה סוגים של טרנספורמציות: הזזה, סיבוב ושיקוף. טרנספורמציה היא כלל לפיו כל נקודה בצורה גיאומטרית עוברת למיקום חדש בחלל מבלי לשנות את הצורה עצמה.
צורה הינה סימטרית אם היא נשארת ללא שינוי על ידי טרנספורמציה. יש לה סימטריה סיבובית אם היא נשארת ללא שינוי על ידי סיבוב. אם, למשל, צורה נשארת ללא  שינוי מתחת לחצי סיבוב, נאמר שהיא בעלת סימטריה סיבובית מסדר 2, אם הצורה נשארת ללא שינוי תחת שליש סיבוב, נאמר שהיא בעלת סימטריה סיבובית מסדר 3, וכן הלאה.

• למידה פעילה: מרבית הפעילויות המקוונות, כמו גם מרבית הפעילויות בספרי הלימוד, מתמקדות בזיהוי סימטריות. פעילות זו מעורבת את הלומד בתהליכים יצירתיים ומעשיים כדי להגיע להבנה של סימטריה סיבובית.
 

  • התגובה של מערכת עשר אצבעות לשגיאות מספקת מידע במהירות ומבלי לתת חיווי שלילי, כך שתלמידים שעדיין לא נתקלו בנושא זה יקבלו את המידע הדרוש להשלמת המשימות.

  • רגעים של למידה:: הפעילות משתמשת בבחירות התלמידים כדי להדגים מדוע הבחירות משקפות סימטריה סיבובית. אם לא, השגיאות מודגשות ומאפשרות ללומדים לתקן את הטעויות שלהם.

לחץ כאן כדי להפגין יצירתיות עם סימטריה סיבובית!