background

מחקרי צד שלישי בנושא האפקטיביות של מטיפיק.

מחקרים עצמאיים ודוחות בנושא היעילות של מטיפיק
על-פי נתונים סטיסטיים, שיעור הציון העובר בבתי הספר שהשתמשו במטיפיק היה גבוה יותר ב-17% בממוצע לעומת בתי ספר אחרים בארה"ב
 • ממוצע
 • שיפור ארצי
 • שיפור מחוזי
 • בתי ספר שלא משתמשים במטיפיק
 • בתי ספר שמשתמשים במטיפיק

מבחן סקר של ארה"ב

בשנת 2017 ערכנו השוואה בין בתי ספר שמשתמשים במטיפיק לבין בתי ספר שאינם משתמשים בה

השווינו מדגם תוצאות של בתי ספר של מטיפיק מול הממוצע הארצי והממוצע לפי מדינה, ואלו הן התוצאות.

ברמה הארצית, שיעור הציון העובר בבתי הספר שהשתמשו במטיפיק היה גבוה יותר ב-17% בממוצע לעומת בתי ספר אחרים. 
ברמה המדינית, שיעור הציון העובר בבתי הספר של מטיפיק היה גבוה יותר ב-7% בממוצע לעומת בתי ספר אחרים במדינה שלהם.

Naplan - מבחן סקר של אוסטרליה

השווינו את תוצאות Naplan של 50 בתי ספר לפני שהתחילו להשתמש במטיפיק (2015) ולאחר שהשתמשו במטיפיק (2017)

לאחר מכן, השווינו את התוצאות שלהם מול הממוצע הארצי. אותם 50 בתי ספר הציגו שיפור משמעותי לעומת הממוצע הארצי לאחר שהתחילו להשתמש במטיפיק בבית הספר שלהם.

על-פי נתונים סטטיסטיים, בתי ספר באוסטרליה הציגו שיפור משמעותי לאחר שהתחילו להשתמש במטיפיק בבית הספר שלהם.
 • ממוצע
 • נקודות מעל הממוצע הארצי
 • 2015
 • 2017
 • 2015
 • 2017
 • שנה 3
 • שנה 5
 • בתי ספר שלא משתמשים במטיפיק
 • בתי ספר שמשתמשים במטיפיק
תוצאות מבחני הסקר של התלמידים שמשתמשים במטיפיק גבוהות יותר מהממוצע הארצי באוסטרליה
 • ממוצע ארצי
 • בתי ספר של מטיפיק
 • ממוצע ארצי
 • בתי ספר של מטיפיק
 • שנה 3
 • שנה 5
 • בתי ספר שלא משתמשים במטיפיק
 • בתי ספר שמשתמשים במטיפיק

Naplan - מבחן סקר של אוסטרליה

בשנת 2017 ערכנו השוואה בין בתי ספר שמשתמשים במטיפיק לבין בתי ספר שאינם משתמשים בה

הגרף לעיל משווה בין הביצועים של בתי ספר שמשתמשים במטיפיק ובין הממוצע הארצי של בתי ספר באוסטרליה במסגרת מבחני Naplan בשנת 2017.

מחקר צד שלישי בנושא האפקטיביות של מטיפיק

במהלך שנת הלימודים 2016-2017, ערכה חברת SEG Measurement מחקר במשך שנה שלמה

במחקר זה, למעלה מ-1477 תלמידים קיבלו מבחן השוואה זהה בסוף שנת הלימודים. ציוני המבחן נמדדו והושוו בין התלמידים שהשתמשו במטיפיק (קבוצת ניסוי) ובין התלמידים שלא השתמשו במטיפיק במהלך השנה (קבוצת ביקורת). להלן התוצאות.

הציגו את המחקר המלא
על-פי נתונים סטטיסטיים, תוצאות המבחנים במתמטיקה של התלמידים שמשתמשים במטיפיק גבוהות יותר מהתוצאות של התלמידים שאינם משתמשים בה
 • קבוצת ביקורת
 • קבוצת ניסוי
 • קבוצת ביקורת
 • קבוצת ניסוי
 • שנה 3
 • שנה 5
 • בתי ספר שלא משתמשים במטיפיק
 • בתי ספר שמשתמשים במטיפיק
תוצאות הסקר המציגות את ההשפעות החיוביות כתוצאה מהשימוש במטיפיק ללימוד מתמטיקה בכיתה
 • אחוז מורים
 • הנאה
 • מוטיבציה ללמידה
 • מגוון בהוראה
 • ריכוז
 • סקרנות

אנו עובדים עם מורים באופן רציף כדי לנסות ולהבין את ההשפעה שיש למטיפיק בכיתה ואת הפוטנציאל הטמון בה

אנו שומרים על קשר רציף עם המורים כדי שנוכל להבין את ההשפעה של מטיפיק בכיתה. זה עוזר לנו ללטש ולשפר את מטיפיק באופן עקבי. באחד מהסקרים שלנו, ביקשנו מקבוצת מדגם של מורים לציין מהן חלק מההשפעות שהם רואים בכיתה בעת השימוש במטיפיק. הגרף לעיל מציג את התוצאות של תשובות המורים.

הציגו את המחקר המלא

אינטגרציה קלה עם

 • השותפה הטכנולוגית Clever Inc לסביבת הלמידה המתמטית המקוונת של מטיפיק למורים, לתלמידים ולבתי ספר
 • השותפה הטכנולוגית Google Classrooms לסביבת הלמידה המתמטית המקוונת של מטיפיק למורים, לתלמידים ולבתי ספר
 • השותפה הטכנולוגית Office365 לסביבת הלמידה המתמטית המקוונת של מטיפיק למורים, לתלמידים ולבתי ספר
Matific v4.39.1