Matificu pedagoogika

Matificu visiooniks on võimaldada matemaatika kogemus kõrgeima võimaliku kvaliteediga igale lapsele igas riigis. Selle võimaldamiseks asetame me oma pedagoogilised põhimõtted kõige keskmesse. Platvormi aluseks on range pedagoogika, mis loob matemaatikast sügava sisulise arusaama.

Meie 5-punkti pedagoogilised põhimõtted, mis on välja töötatud Matificu akadeemiline nõukogu, hõlmavad:

 1. Sisuline mõistmine

  Arenda arusaamist matemaatika alustaladest viies teadmised protseduuridest ja valemitest kaugemale.

 2. Sisuline aru saamine on erinevate matemaatiliste teadmiste omavaheline ühendamine konkreetse teema terviklikuks mõistmiseks. Lühidalt öeldes on see miks vastuse taga.

  Me loome tugeva aluspõhja keskendudes sisulise mõistmise arendamisele kasuades viit põhimõtet.

  Liigume konkreetsetelt teemadelt abstraktsetele

  Matemaatika on abstraktsioonide maailm, kuid selleks, et arendada tõelist ja autentset sisulist mõistmist ning mitte lihtsalt järgida valemeid, peame me läbima kõik abstraktsioonide tasemed alustades väga konkreetsest ja liikudes väga abstraktseni. Matificu harjutused on välja töötatud nii, et lapsed läbivad need alustades reaalsetest ja konkreetsetest matemaatika esitusviisidest ning liiguvad järkjärgult sümboleid kasutades lõpuni, kus nad saavad probleeme lahendada isegi abstraktselt. Selline edasi liikumine tagab, et lapsed ei õpi pähe lihtsalt metoodikaid vaid saavad ka tegelikult aru, mida need tähendavad.

  Vajadus mitme metafoori järele

  Sisulise matemaatilise teadmise õpetamisel peame kasutama erinevaid metafoore, et arendada tõelist teema mõistmist. Mitmeid metafoore kasutades aitame me lastel üldistada matemaatilisi mudeleid ning tundmatu probleemi korral ära tunda just see sobiv matemaatiline mudel.

  Spiraalne õppimine ja tulevaste teemade vastu huvi tekitamine

  Me paneme suurt rõhku tulevaste teemade vastu huvi tekitamisele, et luua alus juba enne päris õppimist. Igal võimalikul juhul püüame näidata lihtsamaid võimalusi teemast, et lapsed saaksid materjali sisu olemusest paremini aru. Nii tugevdame lapse enesekindlust, aitame kaasa probleemide lahendamise oskustele ning ehitame müüre matemaatika õppimisest tekkiva ärevuse vastu.

  Erinevate teemade vahel seoste loomine

  Matemaatika õpikud ja õppekavad jagavad kogu õppematerjali oskuste kogumiks. Selline teemade eristamine aitab meil õppimise protsessi üles ehitada, kuid peame endale meelde tuletama, et asjad on omavahel seotud ja teemad ei ole eraldatud. Matificus arvestame, et teemad on omavahel seotud, sest selleks, et arendada sügavat sisulist mõistmist on oluline aru saada mitte ainult küsimusest mida vaid ka küsimustest miks, millal ja kuidas.

  Tõhus ja informatiivne tagasiside

  Matific kasutab 3 astmelist valede vastustega küsimuste järjestust, et võimaldada õigeaegne sekkumine, mis julgustab lapsi oma vigadest õppima ning uuesti katsetama. Me illustreerime parendusettepanekud ja vajadusel soovitame järgnevaid samme probleemi lahendamiseks. See annab lapsele vahendid, et järgmisele probleemile õigesti vastata.

 1. Kriitiline mõtlemine

  Arenda probleemide lahendamise oskusi ja kasvata uudishimulikkust julgustades õpilasi eksperimenteerima praktilises õpikeskkonnas.

 2. Matific soodustab kriitilise mõtlemise arendamist, julgustades lapsi vaidlustama definitsioone ja järeldusi. Me tõukame neid küsima selliseid asju nagu: "Mis olukordadele see kehtib?" "Mis on selle avalduse tegemiseks vajalik". Julgustame lapsi olema veendunud oma teadmistes, selle asemel, et neid aktsepteerida ja ära õppida.

  Me arendame kriitilise mõtlemise oskusi läbi nelja järgneva samba.

  Arendame probleemide lahendamise oskusi

  Matemaatika keskmes on probleemide lahendamine. See on olemas igas õppekavas üle kogu maailma. Kuid probleemide lahendamise õpetamine on raske, sest piir väljakutse ja pettumuse vahel on õrn. Matificu harjutused spetsiaalselt välja töötatud, et lapsed saaksid läheneda uutele probleemidele ja leida neile uusi lahendusi, eriti kui selleks puudub kindel tegevusjuhis.

  Vastutuse võtmine

  Oskus ennast jälgida ja mõista on lapse haridusliku iseseisvuse kujunemisel ülioluline. Matific annab lastele keskkonna, kus neil on võimalus oma vigu mõista. Me liigume vigadest loogiliste järeldusteni, et nad näeksid, kuidas ja kus nad eksisid.

  Matemaatilise ümbruskonnaga samastumine

  Matemaatiline keskkond võib laste igapäevaelu kõrval tunduda üsna abstraktne, kuid me soovime, et lapsed näeksid matemaatika ilu. Matificus oleme loonud keskkonna, kus lapsed tunnevad end mugavalt nii küsimuste esitamisel kui harjutuste tegemisel ja mis kõige olulisem ka matemaatikasse panustamisel.

  Mitmed strateegiad ja palju lahendusi

  Päriselus on probleemidel mitmeid lahendusi ja sama on ka matemaatikas. Tegelikult ongi keerukatele probleemidele iseloomulikuks teguriks mitu erinevat strateegiat. Võimaldades mitmeid strateegiaid ja lahendusi julgustame loovust ja mängulisust matemaatikas. Matificus on probleemil mitmu erinevat vastusevõimalust, nii võimaldatakse lastel avastada uusi teadmisi, jõuda oma järeldusteni ja süvendada probleemide sisulist mõistmist.

 1. Sisukas kontekst

  Elusta matemaatika päriselu probleemidega sobituvas keskkonnas.

 2. Asetades matemaatika päriselulisse konteksti, mis tundub lastele reaalne, võimaldame neil näha erinevate matemaatiliste mõistete tähtsust igapäevaelus. Selline ehtsus tagab, et lapsed tunnevad end üha rohkem ja rohkem abstraktsioone kasutades kindlalt ja teavad, kuidas need sobituvad nende igapäevaeluga.

  Tähtsus lastele

  Tähtsuse tagamine on matemaatika õppimisel pideva kaasamise ja motiveerituse hoidmiseks ülioluline. Liiga sageli tundub matemaatika laste jaoks abstraktsena, millel puudub seos nende igapäevaeluga. Matificus pakume me materjale, mis on lastele huvitavad. Materjalid võivad olla seotud vaadatavate filmide, mängitavate mängude või maailmaga laste ümber. Meie matemaatika on laste igapäevaelus asjakohane. Lisaks loome me maailma ja probleemid, kus lapsed saavad kasutada oma kujutlusvõimet ja mängulisust. Nad peaksid olema võimelised kujutama ette maailma, mida proovime neile näidata.

  Autentne ülesehitus

  Matificu harjutuste põhirõhk on tekitada matemaatilise sisu mõistmiseks intuitsioon. Selleks parim viis on toetuda intuitsioonile, mis lastel juba olemas on. Me teeme seda toetudes laste loomulikele päriselu kogemustele. Meie harjutused on läbimõeldud ja valitud, et lapsed saaksid õppida, areneda ja kinnistada uusi teadmisi paljudes realistlikes olukordades. Me väldime väljamõeldud olukordi, kus näited ei kajasta tegelikku elu, näiteks rääkides arvust 6 on meie harjutustes munakarbis kuus muna, mitte metsas 6 seent.

  Sissepoole vaatav tagasiside

  Traditsiooniline tagasisidestamine haridusmaastikul on väljastpoolt tulev tagasiside, mis ütleb lapsele, et "sa eksisid", kuid sisulise materjali juurde kuulub ka sissepoole vaatav konteksti põhine tagasiside. Matificus pakume me tagasisidet, mis on seostub selle probleemi ja seda ümbritseva keskkonnaga. Tagasiside pärineb otse lapse tehtud tegevustest ja ei ole väline kohtuotsus.

 1. Isikupärastatud õppimine

  Kohanevad küsimused ja eristuvad kogemused, mis võimaldavad igal lapsel õide puhkeda.

 2. Iga laps õpib talle omasel ainulaadsel viisil, alustades erinevast õppekiirusest kuni erinevate õppimise stiilideni. Esitades õigel ajal õige küsimuse suudame me võimaldada igale lapsele nende oma õppetee. Pakkudes õpikeskkonda, kus lapsed saavad ise vastutada oma õppeprotsessi eest, me mitte ainult ei soodusta iseseisvust, vaid tagame ka selle, et olenemata lapse õppimisvajadustest saavad nad igale küsimusele läheneda just neile sobival viisil.

  Isikupärastatud teekonnad

  Matificu harjutused on hoolikalt välja töötatud, et lapsed saaksid õppida omas tempos ja neile sobival viisil. See tähendab, et kui me just ei palu lastel ladusust harjutada, siis puuduvad neil ajalised piirangud. Me lubame lapsel harjutuse juurde tagasi pöörduda, et oma tulemust parandada nii palju kordi kui nad vähegi soovivad. Me usume, et lapsed vajavad aega ja kohta, et haarata õppematerjali ja vallutada nende ees seisvad väljakutsed.

  Edukus ebaühtlase tasemega klassiruumis

  Olla edukas klassiruumis, kus on palju erinevate võimetega lapsi on isegi heal ajal keeruline nii õpetajatele kui õpilastele. Matific pakub mitmeid erinevaid tööriistu, et mitte lihtsalt hallata vaid olla edukas sellistes klassiruumides.

  Õppimine kaaslastelt: Kui laps seletab midagi teisele õpilasele, siis võidavad sellest mõlemad. Vahepeal on täiskasvanutel raske mõista, et lapsel on keeruline milleski aru saada, sest meie oleme juba ammu need takistused ületanud. Kuid teisel lapsel, kes on just selle probleemiga tegelenud, on kergem samastuda ja seeläbi ka aidata.

  Harjutuste variandid: Kõik lapsed saavad mängida sama mängu, kuid erinevate raskusastmetega vastavalt nende edukusele. Harjutused näevad välja samasugused, kuid erinevad raskusastmetelt. Me nimetame neid sama harjutuse erinevateks variantideks ja õpetajad saavad määrata erineva variandi igale õpilasele.

  Rikastamine: Pakume mõistatusi, nuputusülesandeid ja lõputuid mänge, kus lapsed saavad õppida ja harjutada seni, kuni nad tahavad. Need õppekava välised tegevused võimaldavad edasijõudnud lastel jätkata matemaatika õppimist suurendamata lünka õppekavas.

  Õppekava ülene materjal: Lapsed huvituvad erinevatest teemadest ja me soovime äratada nende uudishimu. Mitmetes episoodides pakume me lastele täiendavaid õppekava väliseid harjutusi, et neid rõõmustada ja kaasata.

  Isikupärastatud tagasiside ja vihjed

  Tagasiside on õppeprotsessi oluline osa, kuid vähene või liigne informatsioon ei aita lapsel mõista ei oma viga ega probleemi. Matificus kasutame me isikustatud tagasiside andmiseks lapse enda pakutud vastuseid, nii tagame õigeaegse ja tõhusa tagasiside õppeprotsessile.

 1. Sisemine kaasamine

  Tihe mänguline keskkond, mis ergutab visadust ja kasvatab armastust matemaatika vastu.

 2. Eluaegsete matemaatika alusteadmiste loomiseks on oluline tagada, et lapsed oleksid täielikult kaasatud matemaatikasse. Meie Matificus esitame omale väljakutse lõbusa sisu loomiseks. Võib öelda, et Matific on koht, kus lapsed tahavad hängida. Tegelased on ahvatlevad, olukorrad on intrigeerivad ja probleemid on lahendatavad. Sa tahad jääda keskkonda, et teada saada, mis juhtub loo lõpus. Samal ajal oleme alati ettevaatlikud ja tagame, et see kaasahaarav kasutajakogemus ei varjutaks pedagoogikat.

  Vähenda ärevust

  Kui on ainult üks õige vastus, siis on silmatorkavalt selge, kui vastus on vale. See, koos kultuuriga, kus ebaõnnestumine on seotud madala intelligentsusega põhjustab lastel ärevust matemaatika suhtes. See suunab lapsi kõrgemates klassides matemaatikat vältima.
  Pädevus ja enesekindlus on õppimise seisukohast üliolulised. Matificus kasutame me mängulist keskkonda, et suurendada avastamist ja vähendada ärevust.

  Ärata uudishimu ja suurenda visadust

  Arendava hariduskeskkonna tagamisel on oluline osa sellise õppekeskkonna loomisel, kus lastel on vabadus oma uudishimu rakendada ja visadust äratada. Me teeme seda andes lastele palju kontrolli oma edusammude üle, andes neile vabaduse uurida ja otsustada mida teha ja kuidas edasi minna. Me muudame oma harjutused väljakutsuvaks, kuid samas kaasahaaravaks. Me pakume lastele mitut võimalust vastamiseks ning julgustame neid lõpuni mängima.

  Võimalus ebannestuda

  Tõeline õppimine toimub ainult tulemusliku võitluse kaudu, kus inimene seisab silmitsi väljakutsega - sa eksid mitmel korral, kuid seejärel ületad takistused.
  Matificus kasutame me mängulist keskkonda tagamaks, et lapsed ei kardaks eksida. Täpselt nagu laste mängitavates mängudes, on ebaõnnestumine osa probleemi ületamisest ja sellest edasiliikumise protsessist. Matificut kasutades näevad lapsed, et vead pole ohukohad vaid loomuliku õppeprotsessi osa.

  Kasuta tehnoloogiat loomuliku seotuse saavutamiseks

  Tehnoloogia annab meile väga palju võimalusi hariduskogemuse parandamiseks, kuid enamik ettevõtteid ei paku rohkem kui vaid digitaalsed töölehed. Matificus kasutame me ära kõiki tehnoloogia nüansse, et pakkuda tuhandeid õppevahendeid, virtuaalseid laboreid ja interaktiivseid keskkondi.

  Õpi tegutsedes

  Konfutsiuse tsitaat “Ma kuulen ja ma unustan. Ma näen ja ma mäletan. Ma teen ja ma mõistan” kehtib täielikult ka tänapäevase õppeprotsessi kohta. Uuringud näitavad, et aktiivne ja käeline õppimine on palju tõhusam kui passiivne õppimine.
  Matificus pakume probleeme koos interaktiivsete komponentidega, need võimaldavad lastel ise teadmisi omandada ja tekitada „Ahaaa“ hetki.

Ühendub sujuvalt

 • Matificu veebipõhise matemaatikarakenduse tehnoloogiapartneriks koolidele, õpetajatele ja õpilastele on Clever Inc
 • Matificu veebipõhise matemaatikarakenduse tehnoloogiapartneriks koolidele, õpetajatele ja õpilastele on Google Classrooms
 • Matificu veebipõhise matemaatikarakenduse tehnoloogiapartneriks koolidele, õpetajatele ja õpilastele on Office365
Matific v4.41.0